Portfolio - 1991 - Rachel & Zhora - Shin Takamatsu Design ”Rachel & Zhora” FURNITURE IN FUTURE

Creative Staff

Lighting Designer
Mitsumasa Hayashi